Впливу негативних факторів на людину і середовище існування

Навчальні питання:
1. Шкідливі речовини, їх класифікація.
2. Фізичні впливу.
  2.1 Механічні та акустичні коливання.
  2.2 Ударна хвиля.
  2.3 Електромагнітні випромінювання.
  2.4 Іонізуючі випромінювання.
Введення
  При оцінці допустимості дії шкідливих факторів на орга-
низм людини виходять з біологічного закону суб’єктивної оцінки
подразника Вебера – Фехнера, що визначається з виразу:
  L = 10 lg R / R0,
  де R0 – порогове значення відчуття;
  де R – величина подразника.

  1. Шкідливі речовини, їх класифікація.
  В даний час відомо близько 7 млн. хімічних речовин, з
яких 60 тис. знаходять застосування в діяльності людини.
  Хімічні речовини класифікуються:
- Промислові отрути (дихлоретан, пропан, бутан тощо);
- Отрутохімікати в с / г (пестициди тощо);
- Лікарські засоби;
- Побутові хімікати;
- Біологічні та тваринні отрути;
- Отруйні речовини (VX, зарин і т.п.).

  7

  Токсілогіческая класифікація шкідливих речовин

  ЗАГАЛЬНЕ ТОКСИЧНЕ токсичних речовин
  ВПЛИВ
  1 лютому
 Нервово – паралітичну Фосфорорганические речовини
 дію
 Загально токсичну дію Синильна кислота, чадний газ
 Шкірно-резорбтивна дія Дихлоретан, ртуть
 Задушливе дію NОx, БОВ
  1 лютому
 Сльозоточиві дії Пари кислот, хлорпікрин
 Психотическое дію наркотики

  Токсичний ефект визначається величиною токсодози: летальні
(DL, PL50), виводять з ладу: (СL, СL50).
  Класифікація виробничих шкідливих речовин:
  1 клас – ГДК 0,1 м2/м3;
  2 клас – ГДК 0,1 – 1,0 м2/м3;
  3 клас – ГДК 1,1 – 10 м2/м3;
  4 клас – ГДК 10 м2/м3;
  При оцінці впливу токсичних речовин необхідно враховувати
ефект сенсибілізації – повторне вплив викликає більший еф-
фект, ніж попереднє.
  При впливі «n» шкідливих речовин повинно виконуватися умова:
  С1 С2 С3 Сn
  + + + …… + = 1
  ПДК1 ПДК2 ПДК3 ПДКn

  2. Фізичні впливу.
2.1 Механічні та акустичні впливу.
Вібрації.
  Впливу вібрацій на людину класифікують:
- За способом передачі коливань,
- У напрямку дій,

  8

- По тимчасовій характеристиці.
  Вібраційна патологія займає 2-е місце після пилових, серед
професійних захворювань. Гігієнічне нормування вібрацій
регламентують документи ГОСТ 12.1.012 – 90 «ССБТ. Вібраційна
безпека », СН – 2.2. 4/2.1.8. 556 – 96 «Виробничі вібрації»
  При оцінці впливу вібрацій нормується віброшвидкість і
віброприскорення
  V6 = V480? 480 / Т,
  V480 – допустиме значення віброшвидкості при тривалості віз-
дії 480 мм, м / с
Акустичні коливання
  Акустичні коливання в діапазоні 16 … 20 мГц – звукові, з
частотою менше 16 Гц – інфразвукові, вище 20 кГц – ультразвукові.
Типові шуми мають різну інтенсивність: розмовна мова 50 … 60
дБ, автомобіль 80 дБ, поїзд – 90 … 100 дБ, літак – 100 … 120 дБ.
  Нормування параметрів здійснюється на основі ГОСТ 12.1.003
- 83 і СН 2.2.4.12.

1.8 562 – 96 .. Крім того, здійснюється нормування
ня ультразвуку та інфразвуку.
  Біологічний ефект впливу ультразвуку залежить від інтенсивність-
сивности, тривалості, розмірів тіла.
  При впливі інфразвуку на рівні 110 … 150 дБ наступають нару-
шення в ЦНС, серцево – судинній системі, вестибулярному аналізаторі.
2.2 Ударна хвиля.
  Ударна хвиля – це область різкого стиску повітря, распространя-
ющаяся в усі сторони від центра вибуху з надзвуковою швидкістю.
  Графік ударної хвилі
  Р
  Рф
  Фаза стиснення
?Рф
  Р0
  Фаза розрідження
  0

  Т + Т-t

  Величина? Росії визначається виходячи з виразу

  9

  3q 3
  q2 q
  ?Pср = A1 + A2 2 + A3,
  R R R3
де q – тротиловий еквівалент;
  R – відстань, м.
  Відображення ударної хвилі

  ?Р ср

  ?Р ср отр

  6? Р ср
  2

  ?Р отр = 2? Р ср + 6? Р 2
  ?Р ср + 7,2
  Величина? Р з безпеки і впливу УВ: людина – 0,1 кГс /
см2; житлові будинки – 0,2 … 0,3 кГс/см2; промислові будівлі – 0,5 кГс/см2.

2.3 Електромагнітні випромінювання
  Спектр електромагнітних коливань по частоті досягає 1021Гц.
Впливу на біологічні об’єкти оцінюються напруженістю.
  Допустимі значення напруженості:
- Житлові приміщення 0,5 кВ / м;
- Житлова забудова 1 кВ / м;
- У населеній місцевості (поза житлової забудови) 5 кВ / м;
- На ділянках повітряних ліній 10 кВ / м.
  Для електростатичного поля (ЕСП) допустимий рівень напру-
женности – 60 кВ / м.
  Магнітні поля поділяються на: імпульсні (ІМП), інфрані-
заційного (до 50 Гц), змінні (ЗМП).
  Напруженість на робочому місці не повинна перевищувати 8 кА / м (СН
- 1742 – 77).
  Біологічні ефекти можуть викликати як незначні функ-
нальні зрушення, так і патологічні зміни.

2.4. Іонізуючі випромінювання (ІІ)
  Види ІІ:? (Потік заряджених атомів Ії),? (Потік електронів),?
(Електромагнітні випромінювання).
  Вплив ІІ людини визначається параметром дози, при
цьому виділяються поняття:
- Поглинена доза (дж / кг – СІ);
- Експозиційна доза (кл / кг);
- Ефективна доза.
  Вплив ІІ людини регламентується нормами радіаційної-
ційної безпеки (НРБ – 99). Відповідно до НРБ – 99 все населення
РФ підрозділяється на персонал та інше населення. Для кожної катего-
рії опромінюваних встановлюються Д доп.
  При одноразовому опроміненні променева ступінь класифікується:
  I ст. 100 – 200 рад;
  II ст. 200 – 400 рад;
  III ст. 400 – 600 рад;
  IV ст. 600 рад.