субьективное сприйняття світу природи

Аналіз структури та своєрідності відносин людини до природи закономірно ставить запитання: на якій підставі будується такого роду ставлення? Багато в чому ми вже відповіли на це питання в попередньому розділі. У той же час очевидно, що поряд із зазначеними факторами, які характеризують переважно саме ставлення до природи, існує і деякий базовий фактор, пов’язаний зі специфікою і своєрідністю сприйняття людиною світу природи. Як людина сприймає природу, який внутрішній образ її він у себе формує, в якій мірі наділяє її суб’єктними властивостями (олюднює), від цього багато в чому залежатиме і його конкретне відношення до неї.
Як ми вже відзначали вище, сприйняття – це психічний процес цілісного відображення предметів і явищ дійсності при їх безпосередньому впливі на органи чуття. У сучасній психології даний процес вивчений досить добре: виділено основні властивості сприйняття (цілісність, предметність, осмисленість, константність, вибірковість та ін); розкриті механізми зорового, слухового, тактильного та інших видів сприйняття; вивчено механізм впливу минулого досвіду (апперцепція) на сприйняття; розкрито закономірності формування сприйняття на різних щаблях вікового розвитку. Водночас загальну психологію не цікавлять об’єкти сприйняття, вона займається самим процесом сприйняття і його закономірностями. Коли ж мова йде про специфіку сприйняття інженера, художника, актора, вчителі тощо, цим займаються вже в рамках спеціальних галузей психології: інженерної психології, психології художньої творчості, психології акторської майстерності, педагогічної психології і т.д. Звідси зрозуміло, що екологічна психологія вивчає не саме по собі сприйняття, а своєрідність сприйняття природних предметів і явищ. Тут на перший план висувається проблема саме суб’єктивного сприйняття, оскільки об’єктивні закони сприйняття приблизно одні й ті ж і не залежать практично від своєрідності об’єкта.
Побудова перцептивного образу природних об’єктів і явищ – це завжди суб’єктивний процес, опосередкований минулим досвідом сприйняття людиною подібних об’єктів, емоціями, знаннями і уявленнями, мотивами і цінностями.
Первинною характеристикою суб’єктивного сприйняття є емоції, які відчуває людина в процесі перцепції. Різні об’єкти можуть викликати різні емоції: естетичні, гностичні (пізнавальні), етичні, практичні. Те ж саме можна сказати про певний об’єкт, який у одного викликає почуття огиди, наприклад павук, а в іншого – відчуття захоплення, наприклад у людини, що вивчає або колекціонує павуків.
На емоції накладаються знання особистості, її уявлення про світ природи, мислення та інші психічні процеси. У силу цього навіть на тлі однакового емоційного сприйняття об’єкта характер суб’єктивного сприйняття у різних людей буде різним. Одна людина просто милується, наприклад, стоїть окремо березою, другий при цьому милується як деревом в цілому, так і окремими його елементами: листям, гілками, білосніжним стовбуром, третій – може згадати про своєрідність енергетичного обміну берези, системі харчування, четвертий – вірші про березі і т. д.
На структуру сприйняття впливає і потребностно-мотиваційний компонент особистості. Наприклад, відчуваючи безпосередній інтерес, можна спостерігати, як забавно перебирає ніжками, що поспішає у своїх справах жучок; відчуваючи ж науковий інтерес, вчений спостерігає цілеспрямовано поведінку даного комахи або інших тварин. Одна людина милується сосною, задовольняючи свої естетичні потреби, а інший оцінює її рівний стовбур, передбачаючи в уяві, яке з нього вийде колоду для будівлі своєї дачі, третій – взагалі не милується, оскільки дерева, в тому числі і ця сосна, не пов’язані з його світосприйняттям і потребами.
Особливий вплив на сприйняття конкретного об’єкта або їх сукупності надають світогляд людини, його свідомість, система ціннісних орієнтації. Особистість, що володіє антропоцентрическим свідомістю, буде сприймати світ природи з позицій власного егоцентризму або егоцентризму свого оточення. Наприклад, багато людей, сприймаючи змію (навіть не розібравшись яка вона, несе або не несе безпосередню загрозу в даний момент), будуть відчувати відразу, страх, бажання її знищити. Ялина, яка виросла на дачі, в силу того що вона красива і не заважає, сприймається господарем позитивно, а береза, яка росте у сусіда і «затемнює» ділянку, буде сприйматися вороже, це ставлення поширюється і на сусіда, який не бажає знищувати « шкідливе »дерево. При екоцентричний свідомості сприйняття навіть окремих об’єктів і явищ природи здійснюється з позицій цілісного уявлення про світ природи, його взаємозв’язках, самостійної цінності. Ми вже неодноразово зазначали, що особистість з екоцентричний свідомістю володіє особливою етикою, яку А. Швейцер назвав етикою благоговіння перед життям.
Всі ці компоненти сприйняття світу створюють досвід людини, і цей досвід, закріпившись, впливає на наступні акти сприйняття. При цьому необхідно відзначити, що риси індивідуальної своєрідності сприйняття об’єктів природи залежно від минулого досвіду значно варіюються в різних людей. Наприклад, людина, яка мала негативний досвід зустрічі з гадюкою (наступив на неї, і вона зробила спробу напасти на нього), при повторній зустрічі не буде милуватися її красою, він випробує страх, зробить спробу вбити її. Людина ж з екоцентричний свідомістю в такій же ситуації хоча і випробує деяку тривогу, але поставиться до гадюки терпимо, розуміючи, що перша вона нападати не буде, що це її світ і вона відчуває себе в ньому повноправною частиною, у неї є право на життя, як і у всіх істот на Землі.
Отже, сприйняття світу природи людиною, побудова перцептивного образу – це складний процес, опосередкований особистістю самого сприймає, його емоціями, знаннями, світоглядом, мотивами, цінностями. У силу цього сприйняття завжди суб’єктивно по характеру.
Звернемося тепер до аналізу специфіки сприйняття світу природи людиною. Ця специфіка полягає в суб’єктності такого роду сприйняття. Саме суб’єктність і становить один з важливих аспектів, яким займається екологічна психологія. І тут ми знову звернемося до концепції С.Д.Дерябо і В.

А.Ясвіна, які найбільш повно описали в сучасній науці цей феномен.
Автори відзначають, що суб’єктне сприйняття – це сприйняття чого-небудь у світі як суб’єкта. Яким чином людина наділяє щось інше, наприклад ті ж природні об’єкти, властивостями суб’єкта? По-перше, це відбувається, якщо індивід наділяє небудь людськими властивостями (за шкалою «людське – не людське»); по-друге, при сприйнятті об’єкта як рівного собі (за шкалою «рівне – не рівне»). В результаті суб’єктними властивостями наділяються ті об’єкти, які сприймаються як людські (схожі на мене) і як рівні. Важливим аспектом суб’єктного сприйняття є здатність об’єкта «відкритися як суб’єкт».
Зрозуміло, що природні об’єкти і явища насправді не є суб’єктами в прямому сенсі цього слова. Вони можуть сприйматися як суб’єкти тільки тоді, якщо сприймає наділяє об’єкти суб’єктністю, іншими словами, сам привносить її.
Особливу увагу С.Д.Дерябо і В.А.Ясвін звертають на форми і способи наділення суб’єктністю природних об’єктів. Використовуючи наявні в сучасній психології дані про типи уявлення людини про світ, вони характеризують їх у рамках розглянутої проблеми. До таких форм наділення суб’єктністю природних об’єктів відносяться: анімізм, антропоморфізм, персоніфікація, суб’єктифікації.
Анімізм – це система уявлень про світ, в основі якої лежить віра в наявність у природних об’єктів душі, здатної діяти активно і самостійно. Це найбільш древня форма суб’єктивація природи. Згідно анімістичним уявленням духи живуть у всіх природних об’єктах і явищах, саме вони можуть викликати різні природні явища, милуючи або караючи людини залежно від його поведінки в природі.
Антропоморфізм – система уявлень про світ, в основі якої лежить наділення об’єктів і явищ природи людськими властивостями, уподібнення людині. В силу такого подання об’єктам приписуються почуття, думки, дії, подібні людині. Наприклад, камінь може «нудьгувати», ліс – «сердитися», річка – «радіти» і т.п. Іншими словами, це можливо тому, що всі об’єкти сприймаються як люди, але в іншому образі.
Персоніфікація, або уособлення – система уявлень, коли той чи інший об’єкт стає втіленням окремих людських властивостей, абстрактних понять або ідей. Наприклад, стародавні греки Небо уособлювали з богом Ураном, Землю – з богинею Герой, звідси гроза – це шлюб Неба-Урана і Землі-Гери. У наступні часи особливо яскраво персоніфікація проявилася у фольклорі, де навіть неживі предмети могли набувати певні властивості і якості людини.
Суб’єктифікації – процес наділення об’єктів природи суб’єктними функціями, після чого вони і починають сприйматися як суб’єкти. У силу цього і стає можливим спілкування, наприклад, з природою в цілому або окремими її об’єктами. Коли людина розмовляє з собакою чи кішкою, він наділяє їх суб’єктними властивостями, те ж саме відбувається, коли він розмовляє з рослинами, квітами, ранковою зорею і т. п.
Автори відзначають, що суб’єктифікації є найбільш потужним засобом формування суб’єктного сприйняття природних об’єктів, а це, в свою чергу, є потужним засобом побудови та системи відносин до природи, світу в цілому. Як механізми суб’єктифікації виступають такі, як ідентифікація у формі проекції («Моя собака страждає зовсім як я!”), Здатність природного об’єкта опосредовать ставлення людини до світу, коли він стає значущою для особистості величиною («Я тільки своїй кішці довіряю всі таємниці, вона не видасть і не підведе! “), здатність природного об’єкта відкриватися в якості суб’єкта в процесі спільної діяльності і спілкування (наприклад, працівник міліції з собакою це рівноправні партнери, які здружилися і розуміють один одного з півслова).
Таким чином, специфіка сприйняття людиною світу природи, з одного боку, визначається суб’єктивними властивостями самої людини (побудова перцептивного образу опосередковано емоціями, знаннями, цінностями, минулим досвідом людини), з іншого – здатністю людини наділяти суб’єктними властивостями об’єкти і явища природи, які такими на насправді не є. Такого роду сприйняття служить основою для побудови та прояви відносин до природи. У свою чергу, сформувалися і закріпилися відносини сприяють розширенню сфери сприйняття, насиченню її новим (позитивним чи негативним) змістом.