Нормування якості навколишнього середовища

Під якістю навколишнього середовища розуміють ступінь со-* тствія її характеристик потребам людей і технологи-шм вимогам. В основу всіх природоохоронних мероприя-покладено принцип нормування якості навколишнього ьи. Цей термін означає встановлення нормативів (поки-% лий) гранично допустимих впливів людини на окру-
"-Нє середовище.
"Згідно природоохоронному закону Російської Федерації 1) дотримання екологічних нормативів, тобто нормати-\ які визначають якість природного середовища, забезпечують-
- Екологічну безпеку населення;
- Збереження генетичного фонду людини, рослин і тварин;
- Раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах сталого розвитку.
 Чим менше порогова величина екологічних нормативів-., Тим вище якість навколишнього середовища.

Однак більш ви-: е якість вимагає відповідно великих витрат, ефектних технологій і високочутливих засобів контро-. Тому нормативи якості навколишнього середовища в міру
1д'ема рівня розвитку суспільства мають тенденцію до жорсткості.

 Основні екологічні нормативи якості та впливу довкілля:

санітарно-гігієнічні:
- Гранично допустима концентрація шкідливих речовин (ГДК);
- Допустимий рівень фізичних впливів (шуму, вібрації, іонізуючих випромінювань тощо)
виробничо-господарські е:
- Допустимий викид шкідливих речовин;
- Допустимий скид шкідливих речовин;
- Допустиме вилучення компонентів природного середовища;
- Норматив утворення відходів виробництва та споживання; 1
комплексні показники:
- Допустима антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище;
- Екологічна ємність території.