Архіви за день Серпень 27th, 2014

Експертиза промислової безпеки

Експертиза промислової безпеки – це процес систематичного аналізу та оцінки екологічних наслідків запланованій діяльності промислового об’єкта, консультацій із зацікавленими сторонами, а також облік результатів цього аналізу і консультацій в плануванні, проектуванні, затвердженні та здійсненні даної діяльності промислового підприємства. Дуже часто експертиза промислової безпеки розглядається, як дані або документи, які виходять в результаті цього процесу, але [...]

Класифікація біотичних взаємодій популяцій двох видів

     11. Нейтралізм 0 0 Жодна популяція не впливає на іншу Конкуренція, безпосередню взаємодію 1 ^ 1 Щ | | Пряме взаємне пригнічення обох видів Конкуренція, взаємодія через ресурсів ЩЩ 1111 Непряме придушення при дефіциті зовнішнього ресурсу Аменсалізм 0 Населення 2 пригнічує популяцію 1, але сама не відчуває негативного впливу Паразитизм + Популяція-паразит 1 складається 1 з менших [...]

Біотичні спільноти – контрольнве питання

Біотичні спільноти – контрольнве питання Контрольні питання/. Що розуміється під біорізноманіттям?2. Чому видове різноманіття є основою біологічного різноманіття в живій природі?3. Що таке Екотон і які причини крайового ефекту?4. Які існують показники оцінки біорізноманіття біологічних співтовариств?5. Як відображається біорізноманіття в просторовій структурі біоценозу?6. Що таке екологічна ніша?Щ У чому причина конкурентної боротьби за екологічну нішу [...]

Евтрофікація і біогенні елементи

Порушені людиною або природою екосистеми виділяються розвитком ерозії грунтів, вимиванням з неї поживних речовин (биогенов), посиленням поверхневого стоку і насиченням водойм биогенами і твердими частинками. У цих умовах активно розвивається фітопланктон, вода мутніше і різко погіршуються умови для розвитку бентосной рослинності. Тверді частки (наноси) поступово відкладаються на дні водойми і ще помітніше обтяжують умова формування [...]

Екологічна ніша

Екологічна ніша – місце виду в природі, переважно в біоценозі, що включає як положення його в просторі, так і функціональну його роль у спільноті, ставлення до абіотичних умов існування (Хрустальов, Матиш, 1996). Важливо підкреслити, що ця ніша не просто фізичний простір, займане організмом, але і його місце в собществе, яке визначається його екологічними функціями. Ю. [...]

Паспорт небезпечного відходу

Паспортизація небезпечних відходів проводиться всіма підприємствами, організаціями, об’єднаннями, на яких у виробничих циклах утворюються, складуються, захоронюються, використовуються, знешкоджуються небезпечні відходи. На кожну партію відходів, що ввозяться для поховання на полігон, мають бути представлені паспорт з технічною характеристикою відходів та короткий опис заходів безпеки при поводженні з ними. Паспорт небезпечного відходу – Це документ, що засвідчує [...]