Архіви за день Вересень 18th, 2013

Еволюція клітин і тканин

Походження, спеціалізація і об'єднання клітин в тканини є кате-горії історичні, бо вони виникли в ході філогенезу. Однак пояснення цих категорій надзвичайно ускладнене, оскільки між клітинами прокаріо-тичні і еукаріотичних організмів існують важливі відмінності. Проте відомо кілька гіпотез.На підставі вивчення викопних решток бактерій і ціано-бактерій припускають, що предковой клітинною формою була примітивна прокаріо-тична клітина, що виникла близько [...]

Тканини тварин і рослин

Для клітин багатоклітинних організмів характерна спеціалізація і об'єднання, в результаті яких вони утворюють структури, які отримали на-звання тканин, з яких формуються органи. Вперше термін «тканина» був використаний англійцем Н. Грю ще в 1671 р. З тих пір ці системи стали предметом вивчення науковців – гістологів багатьох поколінь. У наш час під тканиною розуміють систему об'єднаних [...]

Розмноження клітин

Розмноження або проліферація (від лат. Proles – потомство, ferre – не-сти) клітин – це процес, який призводить до зростання і оновленню клітин. Даний процес характерний як для одноклітинних, так і багатоклітинних ор-ганизмов.Клітини-організми (одноклітинні організми) розмножуються простим поділом надвоє (бактерії, саркодовие), множинним поділом (споровики та ін) або іншим шляхом. Тому у бактерій і одноклітинних тварин уд-військовому [...]

Хімічний склад

Клітинне речовина є складним поліфазним колоїдом, тобто являє собою систему з двох змішуються фаз. Одна з цих фаз структурно є цитоплазматичних матриксом і виконує роль водної фази з переходами від рідкого до твердого стану, тоді як інша являє-ся мембранної системою і виконує роль щодо рідкої фази. Цито-плазма практично безбарвна, має характер розчину.У елементному складі клітини [...]

Методи вивчення клітин

Всеосяжним сучасним підходом до вивчення клітин є системно-структурний підхід.Для вивчення клітин використовують мікроскопічну техніку у вигляді сві-тової, фазово-контрастної, ультрафіолетової, люмінесцентної та електронної мікроскопії. Остання використовується у поєднанні з технікою ультратонких зрізів. З метою отримання тривимірних зображень клітин використовують ска-нірующіе електронні мікроскопи. Для документації поведінки живих клітин використовують сповільнену кінозйомку.У цитологічних дослідженнях дуже ефективні цітохі-вів методи, [...]

Партнерство квітки і запильника

Досвідчений фахівець з екології квіткових рослин О. Порш передбачив для цілого ряду тропічних рослин, особливості яких він міг вивчати лише за гербарій, а також по зображеннях цих рослин і науковим описам, що запилювати їх міг би лише той чи інший вид птахів або кажанів. Надалі його пророкування в більшості випадків підтвердилися.Але безумовно, подібні передбачення не [...]

Клітка

Клітина – це основна одиниця живого (біологічної активності), обмежених напівпроникною мембраною і здатна до самовідтворення в середовищі, що не містить живих систем. Життя починається з клітини. Поза клітин немає життя.Перші дослідження клітин сходять до XVII в., І, ймовірно, приналеж-жать англійцю Роберту Гуку (1635-1703). Розглядаючи під примітивним мікроскопом зрізи пробки (1665), він виявив, що вони складаються [...]

Рівні організації живого

В організації живого в основному розрізняють молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організменний, популяційний, видовий, біоценотіч-ський і глобальний (біосферний) рівні. На всіх цих рівнях виявляються всі властивості, характерні для живого. Кожен з цих рівнів характеризує-ся особливостями, притаманними іншим рівням, але кожному рівню притаманні власні специфічні особливості.Молекулярний рівень. Цей рівень є глибинним в організа-ції живого і представлений молекулами [...]

Властивості живого

Для живого характерний ряд властивостей, які в сукупності «роблять» живе живим. Такими властивостями є самовідтворення, специфічність організації, впорядкованість структури, цілісність і дискретність, ріст і розвиток, обмін речовин і енергії, спадковість і мінливість, подразливість, рух, внутрішня регуляція, специфічність взаимоотно-шений з середовищем.Самовідтворення (репродукція). Ця властивість є важливішого-шим серед всіх інших. Чудовою особливістю є те, що са-мовоспроізведеніе тих [...]

Сутність і субстрат життя

Загальним методологічним підходом до розуміння сутності життя в даний час є розуміння життя в якості процесу, кінцевим ре-зультатом якого є самовідновлення, що виявляється в самовоспроіз-віданні. Все живе відбувається тільки з живого, а всяка організація, при-суща живому, виникає лише з іншої подібної організації. Отже, сутність життя полягає в її самовідтворення, в основі кото-рого лежить координація фізичних [...]