Архіви за день Вересень 9th, 2013

Субьективное сприйняття світу природи

Аналіз структури та своєрідності відносин людини до природи закономірно ставить запитання: на якій підставі будується такого роду ставлення? Багато в чому ми вже відповіли на це питання в попередньому розділі. У той же час очевидно, що поряд із зазначеними факторами, які характеризують переважно саме ставлення до природи, існує і певний базовий фактор, пов'язаний зі специфікою [...]

Субьективное ставлення до природи і його різновиди

Суб'єктивність відносини людини до природи виражається у структурі та своєрідності цього відношення. Недарма кажуть, що пізнати особистість – значить виявити її ставлення до дійсності.Проблема відносин є однією з найбільш перспективних і досліджуваних проблем у сучасній психології. Основоположниками теорії відносин по праву вважають В. Н. Мясищева, який, розвиваючи ідеї, закладені ще А.Ф.Лазурский, розробив досить струнку систему [...]

Ризик

Ризик     1) імовірнісна міра виникнення події або явища,зокрема події, аварії або катастрофи, на небезпечному об'єкті, і нанесеногопри цьому шкоди у соціальній, екологічній та економічній сферах. Підзбитком у соціальній сфері розуміється захворюваність, погіршення здоров'я,смертність людей, їх вимушена евакуація, переселення і т. п. При аналізі таоцінці ризику виходять з диференціації та доцільності окремого розглядуризику для здоров'я [...]

Екологічний словник і

Идиоадаптаций [гр. idios + адаптація] – див апломорфоз. Ідіосинкразії [ф. idios своєрідний + synkrasis змішання] – спадково зумовлена, спочатку підвищена чутливість живого організму (у тому числі людини) до деяких харчових продуктів, лікарських і хімічних речовин; відрізняється від анафілаксії розвитком після першого введення, без попередньої сенсибілізації; при впливі викликає І. агента антитіла не утворюються, імунітет не [...]

Екологічний словник з

Заболочування – 1) підвищення вологості грунтів, що супроводжується зміною рослинності, наземного тваринного світу, грунтової фауни, мікрофлори, режиму хімічних реакцій, самого характеру грунтів, які перетворюються в перезволожені, заболочені і болотні, 2) заростання водойми в результаті винесення до неї мінеральних і органічних речовин . ЗАХВОРЮВАНІСТЬ – 1) поширення хвороб серед населення і його окремих груп, 2) статистичний [...]

Забруднення

    ЗАБРУДНЕННЯ – Привнесення в середу або виникнення в ній нових,зазвичай нехарактерних для неї фізичних, хімічних, інформаційнихабо біологічних агентів, а також перевищення в розглядається часприродного среднемноголетнего рівня (в межах його крайніхколивань) концентрації перерахованих агентів у середовищі, що нерідкопризводить до негативних наслідків. Іноді З. виникає в результатіприродних причин (З. природне), але частіше – під впливомдіяльності людини [...]

Екологічний словник ж

Живучість ЕКОСИСТЕМИ-здатність екосистеми витримувати різкі зміни абіотичного середовища, масові розмноження або зникнення окремих видів, антропогенні навантаження. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ-окончателг але не сформувалася соціально-філософська категорія, що відображає рекомендований людині конкретним суспільством «суб'єктивне» сприйняття (відношення) основних елементів людського буття. На практиці формуються на основі соціального, національного, релігійного та філософсько-політичного менталітету, що є лише частиною універсального, але поки не [...]

Каскадна схема (концепція) впливу несприятливих факторів середовища

Каскадна схема (концепція) впливу несприятливих факторів середовищаЗаснована на концепціях ризику медико-біологічних наслідків і ефективної дози фактора і полягає в послідовному структуруванні несприятливих впливів та заходи профілактики порушень здоров'я людини в даних умовах. Структурна схема включає три каскаду. Перший – каскадповрежденія, навколо якого вибудовується вся багаторівнева система заходів протидії факторам і їх ефектів. Відбиває просторово-часову послідовність [...]

Екологічний словник е

ЄВГЕНІКА [греч. eugenes породистий] – вчення про спадкове здоров'я людини, про можливі методи впливу на еволюцію успадкування обдарованості н обмеження передачі спадкових хвороб майбутнім поколінням. ЕМКОСТЬ РЕКРЕАЦІЙНА [лат. recreatio відновлення] – кількісно виражена здатність території або акваторії забезпечувати деякому числу людей психофізіологічний комфорт для відпочинку та оздоровлення без деградації природного середовища або антропокультурного комплексів (сільськогосподарських, [...]

Екологічний словник г продовження

ГІПОТЕЗА ТЕКТОНІКИ ПЛИТ [гр. tektonike будівельне мистецтво] – гіпотеза, запропонована в 1961-1962 рр.. Р. Дітце і американським геологом Г. Хесом. Земна кора розбита на 6 або 8 жорстких літосферних плит, межі яких проходять по рухомим поясам, континентальним рифів і се-дінноокеанскім хребтах. Плити рухаються в горизонтальній площині, що викликано конвекційними потоками в мантії. Океанське дно, складене [...]