Архіви рубрики ‘ЕКО’

Біотичні спільноти – контрольнве питання

Біотичні спільноти – контрольнве питання Контрольні питання/. Що розуміється під біорізноманіттям?2. Чому видове різноманіття є основою біологічного різноманіття в живій природі?3. Що таке Екотон і які причини крайового ефекту?4. Які існують показники оцінки біорізноманіття біологічних співтовариств?5. Як відображається біорізноманіття в просторовій структурі біоценозу?6. Що таке екологічна ніша?Щ У чому причина конкурентної боротьби за екологічну нішу [...]

Екологічна ніша

Екологічна ніша – місце виду в природі, переважно в біоценозі, що включає як положення його в просторі, так і функціональну його роль у спільноті, ставлення до абіотичних умов існування (Хрустальов, Матиш, 1996). Важливо підкреслити, що ця ніша не просто фізичний простір, займане організмом, але і його місце в собществе, яке визначається його екологічними функціями. Ю. [...]

Екологічний ніші

Життя організмів залежить від сукупності факторів, що діють в їх середовищі існування. Проте в ході історичного розвитку організми розвинули безліч пристосувальнихмеханізмів, які додали їм надзви-ную здатність до пристосування в навколишньому середовищі. Саме це забезпе-чує здатність виду до розширення свого ареалу, під яким розуміють область земної кулі, де зустрічається даний вид. Ареал може складати всього лише [...]

Просторова структура біоценозу

Види в біоценозі утворюють і певну просторову структуру, особливо в його рослинної частини – фитоценозе. Насамперед чітко визначається вертикальне ярусное будова в лісах помірного і тропічного поясів. Наприклад, в широколистяних лісах можна виділити 5-6 ярусів: перший – дерева першої величини (дуб, липа, в’яз); другий – дерева другої величини (горобина, яблуня, груша, черемха та ін); третій [...]

Регуляція щільності популяції

Логістична модель росту популяції передбачає наявність якоїсь рівноважної (асимптотической) чисельності і щільності. У цьому випадку народжуваність і смертність повинні бути рівні, тобто якщо b * d, то повинні діяти фактори, що змінюють або народжуваність, або смертність.Фактори, що регулюють щільність популяції, діляться на залежні і незалежні від щільності. Зовсім змінюються зі зміною щільності, а незалежні залишаються [...]

Популяції – контрольні питання

Популяції – контрольні питання Контрольні питання/. Яке місце популяцій в біоті Землі?2. Що відображають статичні показники популяції?3. Чому толерантність популяції до факторів середовища значно ширше, ніж у особини, і яке екологічне значення цього явища?4. Що відображають динамічні показники популяції?5. Що розуміється під тривалістю життя виду? «Демографічні таблиці» і криві виживання.6. Які екологічні причини, що викликають [...]

Взаємодія організму й середовища – контрольні питання

Контрольні питання /. Що таке середовище проживання і які середовища заселені організмами? Поняття про екологічні чинники.2. Як називають сукупність факторів неорганічної середовища? Дайте характеристику цих факторів.3. Як називають сукупність впливів життєдіяльності одних організмів на життєдіяльність інших?4. У чому полягають внутрішньовидові та міжвидові взаємини? Адаптаційні процеси, значення при цьому періодичних і неперіодичних факторів.5. Як називаються генетичні [...]

Екологічне значення незамінних ресурсів

В результаті морфологічних і фізіологічних адаптації виникає якесь відповідність між організмом і середовищем, але воно ще не гарантує виживання організму в цьому середовищі, якщо він не зможе знайти своє місце у складній ланцюга біологічних взаємодій як на внутривидовом, так і на межвидовом рівнях. Перше випробування – це конкуренція на внутривидовом рівні за ресурси.Єдиним /? Есурсам [...]

Найважливіші екологічні фактори грунтів

Ці фактори можна розділити на фізичні та хімічні. До фізичних відносяться вологість, температура, структура і пористість.Вологість, а точніше доступна вологість для рослин, залежить від сили, що смокче кореневої системи рослин і від фізичного стану самої води. Практично недоступна частина плівковою води, міцно пов’язана з поверхнею годину-Імци. Легко доступна вільна вода, але вона досить швидко йде [...]

динаміка популяцій

Динаміка популяцій   Перш, ніж говорити про динаміку, розглянемо ряд властивостей, якими характеризується популяція. Ці властивості можна розділити на біологічні та групові. Біологічні властивості притаманні як популяції в цілому, так і складовим її організмам. Вони характеризують життєвий цикл популяції: популяція, так само як і окремий організм, зростає, диференціюється і підтримує сама себе, має певну організацію [...]